ترمیم-مو-به-روش-سرجری-تیپ

ترمیم مو به روش سرجری تیپ

در این مقاله خواهیم پرداخت به ترمیم مو به روش سرجری تیپ و همچنین با این روش بیشتر آشنا خواهید شد. در این روش ابتدا برای افرادی که به هر دلیلی شرایط کاشت مو را نداشته و یا رضایت کامل از کاشت مو ندارند ، با در نظر گرفتن حجم موهای بغل سر افراد ، پشت سر افراد ، جنس …